SON YAYINLANANLAR
GÜNCEL KONULAR
KAPSAM 1
Evinizde Hangi Ev...
KAPSAM0
SONUÇ 0
İLGİ4
DİL 0
SONUÇ0

Kediler her zaman evcil hayvan tercihimdir. Hem daha temiz, hem de kendi kendine yetebilen bir hayvan. Gerekli temel ihityaçları karşılandığı takdirde köpekİ kadar bakım ve ilgi gerektirmediği de bir gerçek.

Türkiye, kendisi için oldukça önemli gördüğü bölgesel barışın korunması ve işbirliğinin arttırılması politikası çerçevesinde. Balkanlarda olduğu gibi, Ortadoğu'da bulunan devletlerle de ilişkilerini geliştirmeye büyük gayret sarf etmiştir. Bu cümleden olarak, 1932 ve 1937 yıllarında olmak üzere iki defa İran ile 1926, 1932 ve 1936 yıllarında olmak üzere üç defa Irak ile ve yine 1937 yılında olmak üzere, bir defa da Mısır ile dostluk ve çeşitli konularda işbirliği sağlayan antlaşmalar imzalamıştır. 

Boğazlar, hiç şüphe yok ki, her yönden Türkiye için hayatî öneme sahiptir. Dolayısıyla statüleriyle ilgili en küçük bir olumsuz durum, Türkiye’yi büyük sıkıntılar içine sokar. Durum bundan ibaret iken, Lozan görüşmelerinde imzalanmış olan Boğazlar Sözleşmesi, Boğazlar konusunda Türkiye’yi tam yetkili kılmıyordu. Bu durum, Türkiye’nin bağımsızlık anlayışına ters düşüyor ve Misak-ı Milli kararlarına da uymuyordu. Çünkü bu sözleşmeyle, hem Boğazlar asker ve silahtan arındırılmış hem de Boğazlardan geçişleri kontrol etmek ve geçişlerle ilgili olarak Milletler Cemiyetine bilgi vermekle yetkili bir Boğazlar Komisyonu kurulmuştu. Gerçi, Türkiye’ye karşı ortaya çıkabilecek bir tehlike durumunda, Boğazların kullanımıyla ilgili Milletler Cemiyeti ve özellikle İngiltere, Fransa, İtalya ve Japonya Türkiye’ye garanti vermiş olmalarına rağmen bu yetersizdi. 

Fosil, bitki ve hayvan kalıntılarının eski jeolojik çağlardan bu yana yumuşak kısımlarının kaybolup, sert kısımlarının minareller ile kaynaşarak taşlar üzerine yerleşmesi ve yerkabuğunda korunmuş olan kalıntısı ya da izidir. [1]   

 

"Gulâm-ı Der" Osmanlı Terimi

Açıklaması:

Kapıkulu demektir.

Özet

Gerçek yaşam problemleri genellikle modellenmesi zor ve büyük ölçekli problemlerdir. Bu nedenle bu tür problemlerin klasik optimizasyon yöntemleriyle çözülmeleri çoğu zaman mümkün değildir. Bu makalede yarı Markov karar süreciİ olarak modellenebilen gerçek yaşam problemlerine yaklaşık optimal çözüm üreten çok katmanlı yapay sinir ağı yaklaşımlı bir ödüllü öğrenme algoritmasıİ geliştirilmiştir. Geliştirilen algoritmanın performansı küçük ölçekli sayısal bir örnek üzerinde ölçülmüş ve klasik ödüllü öğrenme algoritmasıyla kıyaslanmıştır. Sayısal denemelerden elde edilen sonuçlara göre, geliştirilen algoritmanın başarısında yapay sinir ağındaki gizli katman sayısı önemli bir etkendir ve uygun gizli katman sayısına sahip yapay sinir ağı yaklaşımlı ödüllü öğrenme algoritmasıyla elde edilen çözümün ortalama maliyeti, klasik ödüllü öğrenme algoritmasıyla elde edilen çözümün ortalama maliyetiyle yaklaşık aynıdır.

Anahtar Kelimeler: Markov/yarı Markov karar süreci , ödüllü öğrenme, çok katmanlı yapay sinir ağları

Sağlıklı kalmak için her gece en az yedi saat uykuİ uyumamız tavsiye edilmektedir. Peki uyumak için yatağa gitmemiz için önerilen optimum bir zaman var mı?

Beynimizde bulunan ve suprachiasmatic nucleus (SCN) olarak adlandırılan ve beyinde nöronların günlük işlevini devam ettiren bölge anlamına gelen minik bir bölge vücut saatimizi, iç içleyişi kontrol eden merkezdir. Bu merkez kabaca 24 saat uzunluğunda bir döngüde çalışır. Uykuİ ve uyanıklık halimiz SCN gelen hormonlar ve sinir aktiviteleri ile düzenlenmektedir.

 

Kaç Saat Uyku Uyumalıyız?Resim-1 Uyku süresi

Avustralya'daki Central Queensland Üniversitesinde görev yapan uyku araştırmacısı Sally Ferguson, ışık ve karanlığın günlük döngüsünün vücut ritmimizde önemli rol oynadığını belirtmektedir. Ferguson’a göre eğer bir kişiyi ışık/karanlık sinyalleri olmayan başka bir ifade ile  zaman konusunda başka ip uçununun bulunmadığı bir ortamda yaklaşık her 24 saatte bir uykuya dalacaktır. Öyle ki ışık bizim biyolojik saatimiz için en güçlü sinyaldir ve bizi dış çevre ile uyumlu tutmada önemli rol oynar.

Peki güneş

Özet

Lisansüstü eğitim, öğrencilerin akademik kariyerlerini ve meslekte uzmanlaşmalarını etkileyen önemli kararlardan birisidir. Öğrenciler, lisansüstü eğitimde bilim dalı seçimi yaparken kendi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda en fazla fayda sağlayacak bilim dalını seçmek isterler. Bu çalışmada da Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı öğrencilerinin bilim dalı seçiminde dikkate aldıkları kriterler doğrultusunda en uygun bilim dalının belirlenmesine çalışılmıştır. Çalışmadaki bilim dalı seçiminde etkili olan kriterler; öğrenciye yönelik kriterler, öğretim üyesine yönelik kriterler, bilim dalına yönelik kriterler ve diğer etkenlere yönelik kriterler olmak üzere 4 ana kriter belirlenmiştir. ANP (Analitik Ağ Süreci) tekniği kullanılarak belirlenen kriterlerin ağırlıkları hesaplanmış ve bilim dallarında kayıtlı öğrencilerin yapmış olduğu değerlendirmelerle alternatifler (muhasebe-finansman, yönetim ve organizasyon, üretim yönetimi ve sayısal yöntemler, pazarlama ve kooperatifçilik bilim dalları) TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) yöntemiyle karşılaştırmalı olarak değerlendirilerek en çok tercih edilen bilim dalı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Çok Kriterli Karar Vermeİ ,

“Mushaf, aslında türlü sayfalardan oluşan kitap anlamı taşıyan, sonradan anlamına kullanılan bir terimdir. ‘Yarın gel, burada Mushaf'a el bas, tövbe et, seni köyde bırakayım. -H. E. Adıvar.’" [1] 

 

Özet

Modern maliyetleme yöntemleri daha çok mamul üretimi yapan işletmelerde kullanılmaktadır. Fakat hizmet sektöründe yoğunlaşan rekabet ortamından dolayı artık modern maliyetleme yöntemleri bu sektörde de kullanılmaya başlanmıştır. Hizmet işletmesi olarak hastane işletmeleri seçilmiş ve uygulama bu işletmeler üzerinde yapılmıştır.

Çalışmada maliyetİ , strateji ve stratejik maliyetİ yönetimi kavramları alt başlıkları ile açıklanmıştır. Ayrıca çalışmanın son bölümünde Hastane işletmelerinde stratejik maliyet yönetiminin uygulanabilirliği ile ilgili uygulama yer almaktadır. Uygulamanın ölçülebilmesi için anket yöntemi uygulanmıştır. Anketler batı Akdeniz bölgesinde yer alan Isparta, Burdur ve Antalya illerinde bulunan özel hastanelere uygulanmıştır. Son olarak da, araştırmadan elde edilen bulgular analiz edilmiş ve değerlendirilmiştir. Sonuç olarak modern maliyet yaklaşımlarından stratejik maliyet yönetiminin, hizmet sektörü olan hastanelerde uygulanabilirliği değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Maliyet, Strateji, Stratejik Maliyet Yönetimi

Konuya yalan söylemenin iletişimimizin önemli bir parçasını oluşturduğu söyleyerek girmek gerekir. Söylediğimiz yalanların büyük bir kımızı zararlı değildir; bunları ya kendimizi daha iyi göstermek veya kişileri kırmamak için söyleriz. Araştırmalar, sıradan bir kişinin günde iki kere yalan söylediğini söylüyor. 

Kentlerde nüfus artısına paralel olarak çoğalan yapı alanları, ortam kirlenmesine kaynak olmaları yanında; kent ortamının sıcaklığını, toprak ve havasının nem ekonomisini ve hava hareketlerini, özetle iklimini değiştirmektedir. Öte yandan kentlerde gürültü, renkteki monotonluk ve estetikten yoksunluk insan psikolojisi üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır. İnsan-doğa ilişkisi göz önüne alınmadan gerçekleştirilen kentleşme ile oluşan yapay ortamlarda, insanın doğasına uymayan koşulların giderek egemen olması kaçınılmazdır. Bu bakımdan yeşil alanların yaşam koşullarını iyileştirmedeki işlevlerinden yararlanmak geleceğimiz açısından büyük önem taşımaktadır.

© Copyright 2015 infolla.com bir STA Yazılım Teknolojileri A.Ş. Ürünüdür.